img104/9983/mottosh1.png

°17°#°G°ﻻ ﻻ ﻻ ﻻ ﻻ ﻻ ﻻ ﻻ ﻻ ﻻ ﻻ °14°°K°##°[238,18,137]°Baby°K° "s"piele ni"e" mit einem °[238,58,140]°_Player_#°K°...denn der °[238,58,140]°_Playa_°K° weiß'#...wie ge"s"pielt wird °K°_[°G°!.!.!°K°]##°10°©Kiss-con

Image and video hosting by TinyPic

°13° °[255,0,0]° _You_ °K°& _Me_ ## °K° The perfect °[255,0,0]° _Remiix_ °K°of ℓove## °11°©Sweet-Dream1256


Image and video hosting by TinyPic

°13° # I beliieve i can °18°°[255,52,179]° Fly °K°°13° ## °[255,52,179]°■°K° ■°[255,52,179]° ■ I beliieve i can °18°°[255,52,179]°touch°13° the sky ## ©Sweet-Dream1256

 

 


reaL Name:
°14°°[238,121,159]°"Q"υεεи °K°°24°←
Stadt:
°28°. . .°[139,71,93]°°14°Liттle тоωи
Land:
°14°°[205,50,120]°Lαdy'Z ↔ Pаяаdіѕє °K°°29°_**
Hobby:°14°°[205,140,149]°ѕніиіиg °28°°K°. . .
Motto:_- - - - - - - - - - - - - - - - - - -_##°14°Існ нав "dія" dεи °[205,104,137]°_ѕснLûѕѕєL_ °K°zυ меіиєм °[255,130,171]°_неяz_ °K°qєqєвєи,..#°14°dосн °[139,99,108]°_[dυ]_ °K°наѕт іни °[255,174,185]°_єіѕkаlт_ °K°ωеq qєωояfєи "!!!"°30°°W°_* *_##°14°°K°_- - - - - - - - - - - - - - - - - - - _##°12°_
#        let me °[255,52,179]°°16°scream °K°°14°if u want some more#                   → like °[255,52,179]°°12°ahhh#                       °K°°14°push it // push it#                         watch me work it #                            °[255,52,179]°°20° I M    P E R F E C T °K°°14°│#                               ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ #            

#°K°°14°                 °[255,48,48]°°17°ℓ°14°°K°ove me #                  °[255,48,48]°°17° ℓ°K°°14°ove me#       S A Y that u °[255,48,48]°°17° ℓ°K°°14°ove me#                      ↓# cause °[255,48,48]°I   L O V E   U  °20°_"! ! !"_#°
#              °[255,228,181]°°20°  _*           *#*          _°K°°14°ich wuerde#         D I R            °[255,228,181]°°20°_*     _°K°°14° die Sterne          °[255,228,181]°°20°_*#*   _     °K°°14°vom °[30,144,255]°Himmel       °[255,228,181]°°20°   _ *#          *_        °K°°14°Holen   °[255,228,181]°°20°   _ *_ #          °10°°K°©hot @ngeℓ  
#  °K°°14°Ich brauche °[238,0,0]°°17°DICH, . . .#       °[238,0,0]°°17°→  °K°°14° wie der Fisch das Wasser.#        °[238,0,0]°°17° →   °K°°14°wie die Blume das Licht.#        °[238,0,0]°°17° →   °K°°14°wie die Tiere die Luft.#. . . um gluecklich zu werden#                    °[238,0,0]°°17°↓#   I C H   L I E B E   D I C H#          °10°°K°©hot @ngeℓ  
#                     °[176,48,96]°°17°_G O O D   G I R L S_#                     °K°°14°kommen in den Himmeℓ#                     °[176,48,96]°°17°_B A D   G I R L S_#                     °K°°14°kommen ueberaℓℓ hin#        

2.5.07 11:01

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen